Regulamentul Oficial al campaniei promotionale
“Concurs de Craciun ziua 1/5”
14.12.2020 - 20.12.2020

Art. 1 - Organizatorii şi Regulamentul oficial al campaniei promoţionale
(1) Organizatorul campaniei “Concurs de Craciun ziua 1/5”, denumita in continuare “Campania”, este Societatea Vitapur Home SRL (denumita in continuare “Organizator”), cu sediul in Bucuresti, Str. Johann Strauss Nr. 2A, etaj 3, camera 8A, Sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. j40/9688/2016, avand Cod de Identificare Fiscala: RO36323266, Telefon: 0726.239.758, E-mail: info@vitapur-home.ro, website: www.vitapur-home.ro.
(2) Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”)
(3) Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionale.
(4) Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale vor fi disponibile conform legislatiei aplicabile din Romania pe website-ul www.vitapur-home.ro , in mod public si gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 14.12.2020 - 20.12.2020 (inclusiv). Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.
(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil al acestora.
(6) Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

Art. 2 - Dreptul de participare
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 14.12.2020 (inclusiv), cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).
(2) La aceasta Campanie promotionala nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, ai societatilor participante la realizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si rudele de gradul I si afinii acestora, nici beneficiari sau rudele lor.
(3) Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campania promotionala.
(4) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior doar in baza unei cereri depuse la adresa Organizatorului fara alte formalitati sau plati, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza pot fi folosite pentru a face publica premierea si asocierea cu marca acestuia „Vitapur” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.
(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(6) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala), aceasta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului atat procesul verbal de predare-primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

Art. 3 - Durata campaniei si aria de desfasurare
(1) Campania “Concurs de Craciun ziua 1/5”, este organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei, va incepe la data de 14.12.2020 (ora 00:00:01) si se va incheia la data 20.12.2020 (ora 23:59:59).
(2) Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator website-ului, www.vitapur-home.ro respectiv pe pagina de concurs alocata campaniei, pe paginile de socializare www.facebook.com/vitapurromania si/sau www.instagram.com/vitapur_romania, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
(3) Premiile acestei Campanii trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acel premiu nerevendicat ori necastigat din cadrul Campaniei nu mai este datorat de catre Organizator.
(4) In situatia in care Organizatorii decid sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1.

Art. 4 - Mecanica promotionala
(1) Persoanele care doresc sa participe la campanie, trebuie:
• Sa acceseza pagina de desfasurare a campaniei
• Sa dea like postarii de concurs
• Sa eticheteze 3 prieteni in comentarii
• Sa distribuie postarea la story
• Sa dea like/follow/urmareste paginii Organizatorului
(2) La finalul campaniei se va desemna castigatorul.
(3) Un participant poate participa de pe un singur cont si va intra in campanie cu o singura sansa.
(4) Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor. Datele de participare trebuie completate corect si complet astfel incat pe baza acestora sa se poata realiza identificarea si contactarea participantului, in cazul in care acesta este desemnat castigator.
(5) Toate premiile Campaniei trebuie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizatori.
(6) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

Art. 5 - Desemnarea castigatorului
(1) Desemnarea castigatorului se va realiza in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea Campaniei in termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea campaniei
(2) Se va desemna un castigator si 5 rezerve
(3) Se va realiza prin sortarea cronologica a comentariilor postarii de concurs, respectiv participantul cu numarul 100 si 5 rezerve (101, 102, 103, 104 si 105).
(4) In caz ca sunt mai putin de 100 de participanti, se va alege ultimul participant si cei 5 dinaintea sa ca rezerve.

Art. 6 - Conditii de validare
(1) Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al unui premiu, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
- sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 2;
- sa poata sa fie contactat in termen de 2 zile de la data desemnarii sale ca si castigator;
- in momentul contactarii sa declare nume, prenume, data nasterii, adresa completa de livrare;
- sa expedieze o copie a unui act de identitate in termen de maximum 5 zile de la data contactarii sale.
(2) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida.
(3) Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu Participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei.
(4) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acele premii nerevendicate, ori necastigate, ori invalidate, ori care nu s-au putut preda in termen de 30 de zile de la validarea acestora din cauza imposibilitatii de a contacta destinatarul pentru predarea premiului sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.
(5) Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor.
(6) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente

Art. 7 - Premiile
(1) Premiile oferite pentru aceasta campanie sunt: 1 set Pătură și pernă Vitapur Beatrice Solid - alb in valoare de 129 lei (TVA inclus)
(2) Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei campanii promotionale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiului.
(3) Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul nu va efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.
(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in Art. 4, premiul nu va fi predat. Organizatorii nu vor acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si nu indeplinesc conditiile de validare stipulate la Art. 5.
(5) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie Promotionala. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul Campaniei va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste produsul respectiv.
(6) Premiile vor fi expediate prin intermediul unei companii preselectate de organizator in termen maxim de 30 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, iar predarea se va face doar in baza cartii de identitate a titularului si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. In momentul primirii premiului, castigatorul trebuie sa semneze documentul de primire al premiului.

Art. 8 - Regulament si linie telefonica
(1) Pe perioada de desfasurare a Campaniei, cei interesati pot suna la numarul de telefon 0726.239.758 (linie cu tarf normal) de Luni pana Vineri intre orele 09:00 si 16:00 pentru a afla mai multe informatii in legatura cu Campania promotionala (conditii de participare la campanie, premii, modalitate de acordare a premiilor, etc.) precum si pentru sugestii sau eventuale plangeri.
(2) Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit la solicitarea oricarui participant si poate fi comandat la numarul de telefon 0726.239.758 (linie cu tarf normal) de Luni pana Vineri intre orele 09:00 si 16:00 sau poate fi consultat in magazinele participante in format tiparit.

Art. 9 - Taxe si impozite
(1) Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat, daca este cazul, pentru veniturile obtinute de catre Participanti, in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea fiind in sarcina Participantului.
(2) De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului-verbal/conventiei de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.
(3) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei. Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 10 - Incetarea inainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
(2) Situaţiilor avute în vedere la art.10, alin. (1) le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.
(3) În situaţiile avute în vedere la art. 10, alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. (3).

Art. 11 - Litigiile şi legea aplicabilă
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 12 - Prelucrarea datelor personale
(1) Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul pentru termenii si conditiile de participare prevazute in prezentul Regulament. In scopul organizarii Campaniei, inclusiv executarea drepturilor si obligatiilor Organizatorului, participarea la Campanie, solutionarea contestatiilor, validarea Participantilor si acordarea premiilor, Organizatorul prelucreaza datele puse la dispozitie de catre Participanti in baza unui temei contractual, reprezentat de Regulamentul Oficial. Tot in baza aceluiasi temei, Organizatorul poate prelucra datele Participantilor pentru asigurarea inexistentei unor actiuni sau participari frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
(2) Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, precum Nume, Prenume, numar de telefon si adresa de e-mail este optionala, insa, refuzul oferirii tuturor datelor cu caracter personal solicitate in scopurile anterior mentionate va impiedica sa participati la Campanie si/sau sa intrati in posesia premiilor.
(3) De asemenea, dupa caz, in scopul respectarii cerintelor legale fiscale de catre Organizator, in cazul in care veti castiga un premiu in cadrul Campaniei cu o valoare de peste 600 de lei, si suntem obligati conform Codului Fiscal sa platim in numele dvs. impozit pe venitul din premii, folosim datele dvs. personale (precum numele, prenumele si codul numeric personal) pentru a completa conform legii declaratia de venit si pentru a plati impozitul aferent. Prelucram aceste date in vederea indeplinirii obligatiilor noastre legale. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin in calitate de Organizator si de a va acorda premiile.
(4) Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor si a altor parteneri contractuali ai Organizatorului implicati in organizarea si derularea prezentei Campanii si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, care impun transmiterea anumitor date catre autoritati si institutii publice. Acestea vor fi utilizate strict in scopul derularii Campaniei si inmanarii premiilor pe teritoriul Romaniei.
(5) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului Uniunii Europene 2016/ 679 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.
(6) Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare, respectiv pe perioada derularii Campaniei si inmanarii premiilor catre Participanti. Datele referitoare la Participantii pentru ale caror premii se plateste impozit pe venit, vor fi pastrate pentru perioada impusa de dispozitiile legale aplicabile in domeniul financiar-contabil si din domeniul arhivarii, pentru pastrarea documentelor justificative.
(7) Organizatorul informeaza Participantii cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal in scopul derularii prezentei Campanii prin prezentul Regulament Oficial care este pus la dispozitia Participantilor in fornele prevazute de art. 1 alin. 3.
(8) In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale Participantilor, acestia au urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Participantii au dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele cu caracter personal ale acestora sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens catre Organizator;
b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: Participantii au posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre Organizator, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care (i) datele nu mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul - Participantul isi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal pentru prelucrarea datelor, (iii) Participantul isi exercita dreptul de a se opune, iar Organizatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana;
c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: Participantii au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considera ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita Organizatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa Participantul nu doreste stergerea datelor cu caracter personal, ci restrangerea utilizarii acestor date; (iii) in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ale Participantului in scopurile mentionate mai sus, insa acesta are nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta sau (iv) Participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care este necesara verificarea masurii in care temeiurile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor Participantului;
d) Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor, in considerarea situatiei particulare in care va aflati, atunci cand prelucrarea se bazeaza pe interesul legitim al Organizatorului, precum si de a va opune in orice moment prelucrarii in scopuri de marketing, inclusiv crearea de profiluri;
e) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;
f) Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care Participantii le-au furnizat Organizatorului intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate;
g) Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic catre info@vitapur-home.ro sau la telefon 0726.239.758;
h) Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Art. 13 - Responsabilitate
(1) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.
(2) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).
(3) Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei.
Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni;
(4) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
(4) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul document sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicatiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).
(5) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei.
(6) Eventualele contestatii privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului pana la data de 31.12.2020. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

S.C VITAPUR HOME S.R.L
Prin reprezentant
Katja Campa